KRWIR - Krajowy Rejestr Wiarygodności i Rzetelności - Opinie o firmach Zaloguj się   |   Rejestracja

Regulamin korzystania z serwisu KRWIR.COM

Art. 1. Definicje

 1. Serwis - system informatyczny oparty o stronę internetową, do której kieruje domena internetowa krwir.com. Na system składają się także inne domeny, które albo kierują bezpośrednio do domeny krwir.com, albo są osobnymi stronami internetowymi w internecie powiązanymi z Administratorem,

 2. Administrator - podmiot odpowiedzialny za zbieranie, przetrzymywanie, archiwizowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie wszelkich danych w Serwisie. Administratorem serwisu jest podmiot: KRWIR S.A., Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 Apt 22/9, 0832-1235 Panama City, Panama.
  Do kontaktu z administratorem służy adres email: admin@krwir.com

 3. Użytkownik - status w Serwisie, który posiada osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oprogramowanie komputerowe lub każdy inny byt, którego działanie prowadzi do fizycznego połączenia się z systemem komputerowym obsługującym Serwis,

 4. Użytkownik Zarejestrowany Niezweryfikowany - status w Serwisie. Jest to Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który przeszedł procedurę rejestracji w Serwisie pod adresem: http://user.krwir.com/login.html. Użytkownik otrzymuje status "Użytkownika Zarejestrowanego Niezweryfikowanego" w momencie otrzymania przez Serwis jego adresu email w procedurze rejestracji. Użytkownik Zarejestrowany Niezweryfikowany poprzez zalogowanie się do serwisu z użyciem jednej z metod logowania otrzymuje dostęp do informacji, a także usług Serwisu jemu przydzielonych,

 5. Użytkownik Zarejestrowany Zweryfikowany - status w Serwisie. Jest to Użytkownik Zarejestrowany Niezweryfikowany, który potwierdził autentyczność podanego przez niego adresu email w Serwisie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w przesłanej do niego przez Serwis wiadomości email,

 6. Podmiot - firma, instytucja lub każda inna jednostka lub osoba mająca osobowość prawną, posiadająca siedzibę na terenie RP, której dane są opublikowane w państwowych bazach danych (KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

 7. Wizytówka Podmiotu - wydzielone miejsce w Serwisie przeznaczone na zaprezentowanie wszelkich danych (informacje, adres, opis, opinie) dotyczących Podmiotu. Jeżeli podmiot ma oddziały to każdy oddział jest traktowany w Serwisie jako osobny "Podmiot",

 8. Właściciel Podmiotu - status w Serwisie. Jest to osoba, która jest upoważniona do wykonywania wszystkich czynności w imieniu Podmiotu w Serwisie,

 9. Pakiet Ochronny - usługa świadczona przez Administratora na rzecz "Właściciela Podmiotu",

 10. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część,

 11. Treści - wszelkie dane (tekstowe i binarne) przesyłane albo do Użytkownika przez Serwis, albo do Serwisu przez Użytkownika w każdy możliwy sposób - pośredni i bezpośredni,

 12. Opinia - Treści w postaci tekstowej lub/i w postaci "wypełnionej ankiety" przesłane do Serwisu przez Użytkownika, powiązane bezpośrednio z jednym Podmiotem,

 13. Konto - wydzielona Użytkownikowi przestrzeń w Serwisie zawierająca informacje prezentowane dopiero po zalogowaniu się do Serwisu.


Art. 2. Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest przeznaczony do wymiany Treści/Opinii między Użytkownikami o wiarygodności i rzetelności Podmiotów z trzech perspektyw "Klienta", "Pracownika", "Kontrahenta",

 2. Administrator udostępnia narzędzia informatyczne aby umożliwić taką wymianę zgodnie z niniejszym Regulaminem,

 3. Administrator zastrzega, że może sprawdzić czy Użytkownik jest osobą fizyczną (w sensie biologicznym) poprzez czasowe pokazanie Użytkownikowi kodu zabezpieczającego pracę Serwisu przed robotami internetowymi oraz innym oprogramowaniem skanującym Serwis,


Art. 3. Usługi Serwisu

 1. Każdemu posiadającemu status "Użytkownik" Serwis oferuje Usługi:

  1. przeglądanie Wizytówek Podmiotów z informacjami przeznaczonymi dla "Użytkownika",
  2. wyszukiwanie Wizytówek Podmiotów na podstawie nazwy i miejscowości Podmiotu,
  3. przeglądanie Wizytówek Podmiotów w kategoriach,
  4. zamieszczanie Opinii o statusie "Opinia od Użytkownika" na Wizytówce Podmiotu w jednej z trzech kategorii: "Klient", "Kontrahent", "Pracownik",
  5. przesłanie sugestii do Właściciela Podmiotu,
  6. monitorowanie Podmiotu (po podaniu adresu email),

 2. Każdemu posiadającemu status "Użytkownik Zarejestrowany Niezweryfikowany" Serwis oferuje Usługi określone w pkt.1 oraz:

  1. możliwość zalogowania się na swoje Konto,
  2. możliwość otrzymywania różnego typu powiadomień na adres email,
  3. zamieszczanie Opinii o statusie "Opinia od Użytkownika Zarejestrowanego Niezweryfikowanego" na Wizytówce Podmiotu w jednej z trzech kategorii: "Klient", "Kontrahent", "Pracownik",
  4. możliwość zmiany wystawionych Opinii,

 3. Każdemu posiadającemu status "Użytkownik Zarejestrowany Zweryfikowany" Serwis oferuje Usługi określone w pkt.2 oraz:

  1. zmiana statusu Opinii z "Opinia od Użytkownika Zarejestrowanego Niezweryfikowanego" na "Opinia od Użytkownika Zarejestrowanego Zweryfikowanego" dla każdej wystawionej tak Opinii,
  2. zamieszczanie Opinii o statusie "Opinia od Użytkownika Zarejestrowanego Zweryfikowanego" na Wizytówce Podmiotu w jednej z trzech kategorii: "Klient", "Kontrahent", "Pracownik",
  3. używanie usługi "Anioł Stróż" informującej Właściciela Podmiotu o tym że współpraca z nim jest monitorowana,

 4. Każdemu posiadającemu status "Właściciel Podmiotu" Serwis oferuje Usługi określone w pkt.3 oraz dodatkowe opisane na stronie http://firmy.krwir.com/offer.html


Art. 4. Warunki świadczenia Usług

 1. Aby korzystać z usług Serwisu jako "Użytkownik" każdy zobowiązany jest:

  1. korzystać ze sprzętu komputerowego PC,
  2. we własnym zakresie zapewnić połączenie z siecią internet,
  3. korzystać z przeglądarki internetowej obsługującej protokół bezpiecznej transmisji danych SSL, Java Script, Java, Flash oraz cookies,
  4. mieć możliwość wpisywania na klawiaturze polskich znaków diakrytycznych,

 2. Aby korzystać z usług Serwisu jako "Użytkownik Zarejestrowany Niezweryfikowany" każdy zobowiązany jest spełnić warunki określone w pkt.1 oraz:

  1. posiadać działający adres email, pod którym można się z nim skontaktować,
  2. przejść procedurę rejestracji w Serwisie pod adresem: http://user.krwir.com/login.html, która będzie zakończona wysłaniem listu aktywacyjnego na podany adres email,

 3. Aby korzystać z usług Serwisu jako "Użytkownik Zarejestrowany Zweryfikowany" każdy zobowiązany jest spełnić warunki określone w pkt.2 oraz:

  1. odwiedzić adres internetowy podany w liście aktywacyjnym wysłanym przez Serwis poprzez kliknięcie w link we wiadomości email, albo poprzez skopiowanie adresu linku aktywacyjnego do okna przeglądarki co będzie skutkowało wyświetleniem komunikatu: "Twoje konto zostało aktywowane",

 4. Warunki korzystania z systemu jako "Właściciel Podmiotu":

  1. Każdy zobowiązany jest spełnić warunki określone w Art.4 pkt.3, opłacić Pakiet Ochronny oraz być upoważnionym do reprezentowania Podmiotu w Serwisie na rzecz którego został on opłacony. Na życzenie Administratora (wysłane poprzez Email) Użytkownik ma obowiązek przedstawić stosowne dokumenty urzędowe (poprzez email) to potwierdzające w przeciągu 7 dni pod rygorem rozwiązania umowy przez Administratora bez refundacji kosztów Pakietu Ochronnego,
  2. Moment zaksięgowania opłaty za Pakiet Ochronny jest jednoznaczny z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treścią jest niniejszy Regulamin,
  3. Pakiet Ochronny to usługa świadczona przez okres abonamentowy przez Administratora na rzecz "Właściciela Podmiotu" zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz na stronie http://firmy.krwir.com/offer.html,
  4. Administrator zastrzega, że może zmienić warunki (i oferowane usługi) w Regulaminie w Art.4 pkt.4 oraz opisane na stronie http://firmy.krwir.com/offer.html o czym poinformuje każdego Właściciela Podmiotu jeżeli będą one uszczuplać lub zmieniać oferowane Usługi w momencie zawarcia umowy. Właściciel Podmiotu ma czas 7 dni na wyrażenie sprzeciwu (drogą email na adres admin@krwir.com) do nowych warunków. Jeżeli Właściciel Podmiotu wyrazi sprzeciw umowa zostaje rozwiązana za porozumieniem stron, a należna rekompensata za niewykorzystane dni Pakietu Ochronnego (liczona na według zasady: ilość niewykorzystanych dni do daty zakończenia pakietu pomnożona przez stawkę za jeden dzień obliczoną na podstawie zapłaconej kwoty za Pakiet Ochronny podzielonej przez 365) zostanie zwrócona. Jeżeli Właściciel nie wyrazi sprzeciwu uznaje się że zaakceptował bezsprzecznie wszystkie zmiany,
  5. "Użytkownik Zarejestrowany Zweryfikowany" otrzymuje status "Właściciela Podmiotu" dla wybranego Podmiotu na okres abonamentowy, który wynosi 365 dni. Okres abonamentowy liczony jest od momentu uruchomienia usługi przez Administratora co nastąpi do 96 godzin od od momentu zaksięgowania opłaty za wybrany Pakiet Ochronny na koncie Administratora lub na koncie "pośrednika w płatnościach",
  6. Do 7 dni od momentu zaksięgowania opłaty na koncie zostanie wystawiony rachunek, lub faktura Vat (w przypadku płatności na konto pośrednika w płatnościach). Administrator nie wysyła wersji papierowych a jedynie wersje elektroniczne faktur i rachunków, które są do ściągnięcia po zalogowaniu się do Konta Właściciela Podmiotu,
  7. Każdy wykupiony Pakiet Ochronny ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres abonamentowy, chyba że "Właściciel Podmiotu" poinformuje Administratora na adres admin@krwir.com o chęci rozwiązania umowy co najmniej na jeden dzień przed wygaśnięciem okresu abonamentowego,
  8. Administrator ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę w każdym momencie bez konieczności podania przyczyny,
  9. Administrator ma prawo czasowego niewywiązywania się z postanowień umowy do łącznej liczby 30 dni całym okresie abonamentowym. W takim przypadku okres abonamentowy zostanie przedłużony o liczbę dni w których tak się działo,
  10. "Właściciel Podmiotu" ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę tylko w przypadku niewywiązywania się Administratora z postanowień umowy przez okres dłuższy niż 30 dni,
  11. Właściciel Podmiotu może odstąpić od umowy w przeciągu 7 dni od daty jej opłacenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów,


Art. 5. Zamieszczanie Treści i procedury z nimi związane

 1. Przekaz treści:
  Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać Treści tak aby: (i) były prawdziwe - zgodne z rzeczywistością, (ii) były zgodne z prawem PR, kraju Administratora oraz międzynarodowym, (iii) nie były wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, (iiii) nie propagowały przemocy, (iiiii) nie były przekazem reklamowym, (iiiiii) nie były upokarzające, poniżające, szkalujące, (iiiiiii) nie zawierały poufnych informacji, (iiiiiiii) nie łamały autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Podmiotów

 2. Kultura treści:
  Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać Treści tak aby: (i) były poprawne ortograficznie, interpunkcyjnie, gramatycznie, (ii) zawierały jak najmniej emocji a jak najwięcej faktów, (iii) nie zawierały wulgaryzmów, określeń niecenzuralnych, przezwisk,

 3. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać Treści prawdziwe i dotyczące tylko i wyłącznie działalności Podmiotu. W szczególności Użytkownik nie będzie zamieszczał w Treściach informacji personalnych tj: imion i/lib nazwisk chyba, że występują one w nazwie podmiotu (osoby prowadzące działalność gospodarczą), a także nie będzie odnosił się w żaden sposób do życia prywatnego lub rodzinnego,

 4. Treści zamieszczane przez Użytkownika mogą mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich,

 5. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać wielokrotnie Opinii o tym samym Podmiocie, chyba że posiada minimum status "Użytkownika Zarejestrowanego Niezweryfikowanego" i skorzysta z opcji zmiany wystawionej Opinii po zalogowaniu,

 6. Administrator ma prawo do (i) dowolnej modyfikacji Treści, (ii) usunięcia Treści, (iii) odmówienia publikacji Treści na łamach Serwisu, (iiii) dowolnego zarządzania wszelkimi Treściami należącymi do Użytkownika bez podania przyczyny i uzasadnienia takiego działania. Użytkownik w momencie przesyłania Treści do Serwisu oświadcza, że upoważnia Administratora do wykonywania wyżej wymienionych czynności w jego imieniu i na wyłączne ryzyko Użytkownika. Użytkownik bierze na siebie pełna odpowiedzialność za rezultat tych działań,

 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Treści wysyłane do serwisu (w szczególności sugestie, zażalenia, itp.) mogą być prezentowane Właścicielowi Podmiotu dopiero po spełnieniu przez niego określonych warunków. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że w ten sposób Właściciel Podmiotu może nigdy nie zobaczyć przesłanych do niego Treści. Jeżeli Użytkownik chce aby treści były przekazane zobowiązany jest do kontaktu bezpośredniego z Właścicielem Podmiotu albo osobą przez niego upoważniona,


Art. 6. Prawa autorskie

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Treści prezentowane Użytkownikowi w ramach Serwisu są chronione prawem autorskim, prawem patentowym oraz innymi prawami własności. Użytkownik zgadza się (i) nie modyfikować, (ii) nie wynajmować, (iii) nie wydzierżawiać, (iiii) nie wypożyczać, (iiiii) nie sprzedawać, (iiiiii) nie rozpowszechniać, (iiiiiii) nie kopiować, (iiiiiiii) nie powielać ani (iiiiiiiii) nie tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Serwisu lub Treści, w całości lub w części,

 2. Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej licencji na (i) wykorzystywanie, (ii) utrwalania w pamięci komputera, (iii) zmienianie, (iiii) usuwanie, (iiiii) uzupełnianie, (iiiiii) wykonywanie publiczne, (iiiiiii) wyświetlanie publiczne, (iiiiiiii) zwielokrotnianie i (iiiiiiiii) rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) wszelkich Treści przesłanych do Serwisu,

 3. Wszelkie Treści pozostawione w Serwisie przez Użytkownika pozostają jego własnością,


Art. 7. Odpowiedzialność, gwarancja

 1. Użytkownik oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność w tym: finansową, karną, cywilną (i) za działania (zamierzone i niezamierzone) niezgodne z Regulaminem (lub powszechnie uważane za działające na szkodę Serwisu lub Administratora nawet jeżeli nie są ujęte w niniejszym Regulaminie) wykonane przez niego lub osoby trzecie którym umożliwił ich wykonanie w Serwisie, (ii) za jakiekolwiek działania mogące utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, (iii) za korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora, (iiii) za przesłane Treści (w tym Opinie do Serwisu), (iiiii) za złamanie prawa obowiązującego na terenie kraju siedziby właściwej dla Administratora lub prawa UE lub prawa RP, (iiiiii) za szkodę wywołaną jego działaniami, (iiiiiii) za podanie nieprawdziwych informacji, (iiiiiiii) za ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, (iiiiiiiii) za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych,

 2. Administrator nie daje żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju dotyczących jakiegokolwiek aspektu działania Serwisu w całości albo w części. W szczególności Administrator nie gwarantuje, że spełni wymagania Użytkownika co do Serwisu w szczególności: (i) że Serwis będzie dostępny w każdym momencie, (ii) że korzystanie z Serwisu będzie wolne od błędów informatycznych, (iii) że przedstawione informacje będą prawdziwe, dokładne, wiarygodne, kompletne i aktualne.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności: (i) za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Treści, (ii) za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, (iii) za Treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników, (iiii) za skutki wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania przez kogokolwiek zobowiązań zaciągniętych, niezaciągniętych lub zerwanych na podstawie Treści prezentowanych w Serwisie

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody materialne i niematerialne spowodowane korzystaniem z Serwisu - jeżeli takie mają miejsce,

 5. Administrator zastrzega, iż korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim Treści, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu Usługi nie są objęte gwarancją co do ich działania, prawdziwości, dostępności, wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności,

 6. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Administratora,


Art. 8. Zgłaszanie zastrzeżeń i postępowanie reklamacyjne

 1. Zastrzeżenia/reklamacje dotyczące (i) prawdziwości danych Podmiotu, (ii) sugestii lub błędów w Serwisie, należy zgłosić przesyłając wiadomość email pod adres: admin@krwir.com,

 2. Wszelkie przesłane informacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Administrator wyznaczy kolejny termin,

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zastrzeżenia/reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,

 4. Zgodnie z poszanowaniem prywatności oraz domniemaniem niewinności Administrator nie będzie ujawniał danych dotyczących Użytkowników którzy pozostawili opinie chyba, że zostanie zobligowany do tego poprzez odpowiednie organy ścigania,


Art. 9. Postanowienia końcowe

 1. Administrator świadczy usługi na podstawie niniejszego Regulaminu,

 2. Aktualna wersja regulaminu zawsze znajduje się pod adresem: http://rejestr.krwir.com/regulamin.html,

 3. Jakakolwiek interakcja Użytkownika z Serwisem jest równoznaczna z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu,

 4. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy,

 5. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte, zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także zobowiązuje się do bieżącej weryfikacji jego postanowień,

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności podania przyczyny,

 7. Regulamin (oraz jego zmiany) wchodzi w życie w momencie jego publikacji w Serwisie. Jakakolwiek interakcja Użytkownika z Serwisem po po tym terminie oznacza jego akceptację dotyczącą zmian,

 8. Użytkownik wyraża zgodę na to, by warunki niniejszego Regulaminu były podzielne. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy,

 9. Spory mogące powstać na tle korzystania z Serwisu będą rozwiązywane przez Administratora zgodnie z Art.8, a w przypadku braku polubownego zakończenia sporu/reklamacji, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Administratora,

 10. Naruszenie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres mailowy abuse@krwir.com,

 11. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy Regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

www.KRWIR.com ©, Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie oznacza akceptację regulaminu serwisu | Dla prasy
Mapa serwisu. Czas generowania: 0.041s. IP:54.167.143.63